Szabványossági mérések

Az érintésvédelmi-, tűzvédelmi- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok rendjét a 28/2011 (IX. 7.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg:

212. § (1) Idõszakos tûzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek, közösségi-, ipari-, mezõgazdasági- és raktár létesítmények, továbbá kiállítások, vásárok és más ideiglenes, illetve áthelyezhetõ építmények következõ villamos berendezéseire terjed ki:

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot megnemhaladó névleges feszültségû áramkörök,

b) a készülékek belsõ áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségû villamos berendezésbõl származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen mûködik, különösen kisülõlámpa-világítás, elektrosztatikus szûrõberendezés áramköre, távközlés, jelzõrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erõsáramú táphálózata,

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

213. § (1) A tûzvédelmi felülvizsgálat olyan ellenõrzési mûvelet, amely javítási, karbantartási mûveletek nélkül, a hibák megállapítására és minõsítésére irányul.

(2) A villamos berendezés használatbavételét követõen, a berendezés üzemeltetõje, ha jogszabály másként nem rendelkezik
a) az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,
b) a „C”, „D” és „E” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként a villamos
berendezés tûzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minõsítõ iratban
meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlõ módon igazolja.

215. § (1) A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban
meghatározott erõsáramú berendezések idõszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik.

228. § (1) A nem norma szerinti meglévõ villámvédelmi berendezés idõszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévõ vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõen kell végezni.
(2) A nem norma szerinti meglévõ villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tûzvédelmi szempontból

a) a „C”, „D” és „E” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,

b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bõvítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és

d) sérülés, erõs korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minõsítõ iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlõ módon igazolni kell.

229. § A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenõrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka
folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik.